[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh Công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh Công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM
1.1.1.Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp
1.1.1.3. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm
1.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm
1.1.3. Ý nghĩa của việc tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp
1.2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
1.2.1.1. Nhân tố chính trị pháp luật
1.2.1.2. Nhân tố về kỹ thuật công nghệ
1.2.1.3. Nhân tố về văn hóa - xã hội
1.2.1.4. Nhân tố địa lý - sinh thái
1.2.1.5. Nhân tố về môi trường cạnh tranh
1.2.1.6. Nhân tố về mặt kinh tế
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm
1.2.2.1. Nhân tố trực tiếp
1.2.2.2. Nhân tố gián tiếp
1.3. VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM
1.3.1. Tác động của tiêu thụ sản phẩm đến tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
1.4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VÀ DOANH THU TIÊU THỤ
1.4.1. Mức tiêu thụ và thị phần
1.4.2. Mức độ hài lòng của khách hàng
1.4.3. Tỷ lệ chi phí hoạt động tiêu thụ trên tổng doanh thu
1.4.4. Hệ số tài chính
1.5. CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DOANH THU TIÊU THỤ
1.5.1. Tăng khối lượng sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm đưa ra tiêu thụ
1.5.2. Chính sách giá linh hoạt, hợp lý
1.5.3. Hướng tới lợi ích của người tiêu dùng
1.5.4. Giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm
1.5.5. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, thiết lập mạng lưới các cửa hàng giới thiệu sản phẩm
1.5.6. Tổ chức tốt công tác bán hàng, dịch vụ hỗ trợ bán hàng và sau bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
2.1.1. Giới thiệu khái quát về chi nhánh công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội
2.2. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường
2.2.2. Đặc điểm về chất lượng đội ngũ lao động
2.2.3. Đặc điểm về quy trình sản xuất kinh doanh
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI NĂM 2010 - 2012
2.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.3.2. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty
2.4. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
2.4.1. Phân tích tình hình doanh thu tiêu thụ sản phẩm
2.4.2. Phân tích tình hình doanh thu theo mặt hàng tiêu thụ
2.4.3. Phân tích tình hình doanh thu theo thị trường tiêu thụ
2.4.4. Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội
2.4.4.1. Công tác nghiên cứu và dự báo cung cầu
2.4.4.2. Chính sách tiêu thụ sản phẩm
2.4.4.3. Chính sách giá
2.4.4.4. Chính sách phân phối
2.4.4.5. Chính sách khuếch trương
2.5. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TIÊU THỤ VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
2.5.1. Mức tiêu thụ và thị phần
2.5.2. Tỷ lệ chi phí hoạt động tiêu thụ trên tổng doanh thu
2.5.3. Hệ số tài chính
2.5.4. Mức độ hài lòng của khách hàng
2.6. NHỮNG ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ TĂNG DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
3.2. CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ TĂNG DOANH THU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PERNOD RICARD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan