[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thế giới công nghệ số F5

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thế giới công nghệ số F5
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Doanh nghiệp và hoạt động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2. Hoạt động của doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái nhiệm lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.2. Phân loại lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.3. Tầm quan trọng của lợi nhuận đối với doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp trực tiếp
1.3.2. Phương pháp gián tiếp
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp
1.4.1. Lợi nhuận trên tài sản
1.4.2. Lợi nhuận trên nguồn vốn
1.4.3. Lợi nhuận trên doanh thu
1.4.4. Lợi nhuận trên chi phí
1.4.5. Tỷ suất lợi nhuận trên lao động
1.5. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ F5
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần thế giới công nghệ số F5
2.1.1. Khái quát chung về công ty cổ phần thế giới công nghệ số F5
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty công nghệ số F5
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thế giới công nghệ số F5
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.2. Phân tích thực trạng lợi nhuận của Công ty cổ phần thế giới công nghệ số F5 ..trong giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Cơ cấu lợi nhuận của công ty trong năm 2011, 2012, 2013
2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty theo từng hoạt động
2.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu lợi nhuận của công ty
2.3. Đánh giá thực trạng lợi nhuận của Công ty cổ phần thế giới công nghệ số F5
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Một số tồn tại
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ F5
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp tăng lợi nhuận của công ty cổ phần thế giới công nghệ số F5
3.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.2.2. Chính sách giá cả hợp lý
3.2.3. Phát triển các kênh phân phối sản phẩm của Công ty
3.2.4. Nâng cao hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường
3.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan