[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường Hàn Quốc của Công ty Cổ phần may Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường Hàn Quốc của Công ty Cổ phần may Bắc Giang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và bản chất của xuất khẩu
1.1.1. Khái niệm xuất khẩu
1.1.2. Bản chất của xuất khẩu
1.2. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của hoạt động xuất khẩu hàng hóa
1.2.1. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu
1.2.2. Nhiệm vụ của hoạt động xuất khẩu hàng hóa
1.3. Các phương thức xuất khẩu
1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp
1.3.2. Xuất khẩu qua trung gian
1.3.3. Gia công xuất khẩu
1.3.4. Buôn bán đối lưu
1.3.5. Tạm nhập, tái xuất
1.3.6. Mua bán hàng hoá tại sở giao dịch hàng hoá
1.4. Các nội dung chính của hoạt động xuất khẩu hàng hoá
1.4.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn mặt hàng xuất khẩu
1.4.2. Lựa chọn thị trường và đối tác xuất khẩu
1.4.3. Lựa chọn phương thức xuất khẩu
1.4.4. Xây dựng giá hàng xuất khẩu
1.4.5. Đàm phán và ký kết hợp đồng
1.4.6. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp
1.5.1. Yếu tố cạnh tranh
1.5.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.5.3. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẦM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẮC GIANG
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ Phần May Bắc Giang
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần May Bắc Giang
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Đặc điểm nhân lực tại công ty CP may Bắc Giang
2.1.5. Tình hình cơ sở hạ tầng và công nghệ
2.1.6. Nguyên vật liệu và sản phẩm
2.1.7. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty
2.1.8. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP may Bắc Giang ba năm 2012 - 2014
2.2. Khái quát thị trường Hàn Quốc
2.2.1. Khái quát nền kinh tế Hàn Quốc
2.2.2. Đặc điểm thị trường may mặc Hàn Quốc
2.2.3. Đặc điểm nhập khẩu hàng may mặc của thị trường Hàn Quốc
2.3. Thực trạng xuất khẩu sản phầm may mặc sang thị trường Hàn Quốc của Công ty Cổ Phần May Bắc Giang
2.3.1. Tình hình xuất khẩu chung của công ty
2.3.2. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc của Công ty Cổ Phần May Bắc Giang theo mặt hàng.
2.3.3. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường Hàn Quốc theo phương thức xuất khẩu
2.4. Các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường Hàn Quốc của công ty trong thời gian qua
2.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.4.2. Tổ chức quy trình xuất khẩu
2.4.3. Chính sách sản phẩm
2.4.4. Chính sách giá
2.4.5. Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc của Công ty Cổ Phần May Bắc Giang
2.5.1. Đối thủ cạnh tranh
2.5.2. Khách hàng
2.5.3. Các nhà cung cấp
2.5.4. Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc
2.6. Đánh giá hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc của Công ty Cổ Phần May Bắc Giang sang thị trường Hàn Quốc
2.6.1. Kết quả đạt được
2.6.2. Những mặt còn tồn tại
2.6.3. Nguyên nhân của những mặt còn tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẮC GIANG
3.1. Định hướng xuất khẩu sản phẩm may mặc sang Hàn Quốc của Công ty Cổ Phần May Bắc Giang trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.1.2. Phương hướng hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty sang thị trường Hàn Quốc
3.2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường Hàn Quốc của Công ty Cổ Phần May Bắc Giang
3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
3.2.2. Cải tiến mẫu mốt, đa dạng hóa sản phẩm
3.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.2.4. Xây dựng chính sách giá cạnh tranh
3.2.5. Chính sách sử dụng nguyên vật liệu trong nước
3.2.6. Chính sách tạo dựng nhãn hiệu sản phẩm của công ty trên thị trường Hàn Quốc
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với tổng công ty dệt may Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan