[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp chủ yếu nhằm quản trị kênh phân phối của Công ty Cổ phần thiết bị máy công trình Á Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp chủ yếu nhằm quản trị kênh phân phối của Công ty Cổ phần thiết bị máy công trình Á Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý thuyết của quản trị kênh phân phối
1.1.1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các công trình nghiên cứu
1.1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về quản trị kênh phân phối
1.1.2. Vai trò và chức năng của kênh phân phối trong hoạt động doanh nghiệp
1.1.2.1. Vai trò
1.1.2.2. Chức năng
1.1.3. Các thành viên trong kênh phân phối
1.1.4. Các dòng lưu chuyển trong kênh phân phối
1.2. Các vấn đề cơ bản của quản trị kênh phân phối
1.2.1. Quản trị các thành viên của kênh
1.2.2. Hành vi của kênh phân phối
1.2.3. Chiến lược kênh phân phối
1.2.4. Thiết kế kênh phân phối
1.2.5. Đánh giá các phương án chính của kênh phân phối
1.3. Các hình thức tổ chức kênh phân phối
1.3.1. Các kênh đơn
1.3.2. Kênh phân phối truyền thống
1.3.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc (VMS)
1.3.4. Các kênh phân phối ngang
1.3.5. Hệ thống phân phối đa kênh
1.4. Tầm quan trọng và sự cần thiết của quản trị kênh phân phối trong doanh nghiệp
Tóm tắt phần 1
PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
2.1.2. Quá trình hình thành công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.4.1. Hệ thống phân phối của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
2.1.4.2. Chất lượng sản phẩm
2.1.4.3. Thị trường kinh doanh
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Tình hình doanh thu
2.2.2. Tình hình lợi nhuận
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
2.3.1. Môi trường bên ngoài
2.3.1.1. Môi trường kinh tế
2.3.1.2. Môi trường chính trị, pháp luật
2.3.1.3. Khách hàng
2.3.1.4. Đối thủ cạnh tranh
2.3.2. Môi trường bên trong
2.3.2.1. Năng lực tài chính
2.3.2.2. Năng lực công nghệ
2.3.2.3. Trình độ đội ngũ nhân viên
2.4. Thực trạng quản trị kênh phân phối tại Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
2.4.1. Khái quát về hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
2.4.2. Thực trạng quản trị các thành viên của kênh phân phối trong Công ty
2.4.3. Thực trạng tiến hành các công đoạn quản trị kênh phân phối
2.4.4. Thực trạng quản lý các dòng lưu chuyển trong kênh
2.4.5. Thực trạng hành vi kênh phân phối
2.4.6. Thực trạng chiến lược kênh phân phối
2.4.7. Thực trạng thiết kế kênh phân phối
2.5. Những thành tựu và hạn chế trong quản trị kênh phân phối của Công ty
2.5.1. Thành tựu đạt được
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân
Tóm tắt phần 2
PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU .
3.1.1. Định hướng
3.1.2. Mục tiêu chung
3.1.3. Mục tiêu của hoạt động phân phối
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm quản trị hoạt động kênh phân phối
3.2.1. Mở rộng hoạt động xúc tiến bán hàng với các đại lý và hệ thống bán lẻ
3.2.2. Quản lý các dòng chảy của kênh
3.2.3. Thiết lập chế độ giá sản phẩm phù hợp với từng trung gian
3.2.4. Quản trị các thành viên kênh hoạt động không hiệu quả
3.2.5. Các giải pháp khác
3.2.5.1. Đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp
3.2.5.2. Hoàn thiện quy trình quản trị và xây dựng hệ thống phân phối
3.2.5.3. Đề xuất công nghệ marketing định giá tại Công ty cổ phần thiết bị máy công trình Á CHÂU
3.3. Một số kiến nghị với Công ty
Tóm tắt phần 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan