[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Công nghệ số

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Công nghệ số
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2. Quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.2. Quản lý các khoản phải thu
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Quản lý vốn lưu động khác
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Công nghệ số
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Công nghệ số giai đoạn 2011 - 2013
2.3. Đánh giá tình hình tài sản nguồn vốn chung thông qua BKĐKT
2.3.1. Tình hình vốn lưu động và cơ cấu vốn lưu động của công ty giai đoạn 2011-2013
2.3.2. Tình hình quản lý vốn lưu động của công ty TNHH Công nghệ số giai đoạn 2011-2013
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và sử dụng vốn lưu động của công ty TNN Công nghệ số giai đoạn 2011-2013
2.4.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Công nghệ số giai đoạn 2011-2013
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Công nghệ số
3.1.1. Quản lý vốn bằng tiền
3.1.2. Quản lý hàng tồn kho
3.1.3. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh lời của vốn lưu động
3.1.4. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.1.5. Một số biện pháp khác
3.2. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan