[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thành phố Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thành phố Yên Bái
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.4. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.1.5. Điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.6. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.2. Mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về mở rộng cho vay tiêu dùng
1.2.2. Sự cần thiết mở rộng cho vay tiêu dùng
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN YÊN BÁI
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái
2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.1.2. Sự ra đời và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái
2.2. Các quy định chung trong cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay tiêu dùng
2.2.2. Cơ chế bảo đảm tiền vay trong cho vay tiêu dùng
2.2.3. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái
2.3. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái giai đoạn 2012-2014
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.3.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.5. Đánh giá khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN YÊN BÁI
3.1. Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng
3.2. Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái
3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng
3.2.2. Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực
3.2.3. Xây dựng những chính sách nhằm thu hút khách hàng tiềm năng trong hoạt động cho vay tiêu dùng
3.2.4. Đa dạng hóa phương thức cho vay tiêu dùng
3.2.5. Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng
3.2.6. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt
3.2.7. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ và các trang thiết bị
3.2.8. Giải pháp giảm thiểu rủi ro
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀ LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan