[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC ĐỒ THỊ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ L LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại.
1.2. Mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
2.2. Các quy định chung trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
2.3. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam giai đoạn năm 2012-2014.
2.4. Đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển về mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
3.2. Một số giải pháp c bản nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan