[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại sở giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại sở giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3. Chức năng tạo tiền
1.1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.3.2. Hoạt động tín dụng
1.1.3.3. Hoạt động thanh toán và ngân quỹ
1.2. Những vấn đề chung về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm bảo lãnh
1.2.2. Đặc điểm bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Bảo lãnh là mối quan hệ nhiều bên phụ thuộc lẫn nhau
1.2.2.2. Tính độc lập của thư bảo lãnh
1.2.2.3. Giao dịch bằng chứng từ và chỉ dựa trên chứng từ
1.2.2.4. Bảo lãnh Ngân hàng là một hoạt động ngoại bảng
1.2.3. Vai trò của hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Đối với nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với doanh nghiệp
1.2.3.3. Đối với ngân hàng bảo lãnh
1.2.4. Chức năng của nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Bảo lãnh cung cấp đảm bảo cho người thụ hưởng
1.2.4.2. Bảo lãnh là một công cụ tài trợ
1.2.4.3. Bảo lãnh có chức năng thúc đẩy hoàn thành hợp đồng
1.2.5. Các hình thức bảo lãnh tại ngân hàng
1.2.5.1. Phân loại theo mục đích
1.2.5.2. Phân loại theo phương thức phát hành
1.2.5.3. Đồng bảo lãnh
1.2.6. Điều kiện bảo lãnh Ngân hàng thương mại
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự mở rộng hoạt động bảo lãnh
1.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động bảo lãnh
1.3.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan
1.3.4. Ý nghĩa của việc mở rộng bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.2.1. Vài nét về Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.1.4. Nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Tình hình huy động vốn tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.2.1. Tình hình cho vay tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3. Các sản phẩm bảo lãnh và khách hàng trong hoạt động bảo lãnh tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.1. Các sản phẩm bảo lãnh tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.2. Khách hàng trong hoạt động bảo lãnh tại Sở Giao dịch NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.3. Quy trình thực hiện bảo lãnh tại Sở Giao dịch NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.3.1. Đối với bảo lãnh trực tiếp có ký quỹ và miễn ký quỹ đã được xây dựng hạn mức trên hệ thống
2.3.3.2. Đối với bảo lãnh được đảm bảo bằng động sản hoặc bất động sản
2.3.3.3. Đối với phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng
2.3.4. Các hình thức bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh tại Sở Giao dịch
2.3.4.1. Bảo lãnh có tài sản đảm bảo
2.3.4.2. Bảo lãnh miễn ký quỹ
2.3.4.3. Bảo lãnh đối ứng
2.3.5. Phân công công việc trong phòng bảo lãnh
2.4. Thực trạng hiệu quả hoạt động bảo lãnh tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.4.1. Các chỉ tiêu định tính
2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4.2.1. Doanh số phát hành bảo lãnh
2.4.2.2. Dư nợ bảo lãnh
2.4.2.3. Số món phát hành
2.4.2.4. Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh
2.4.2.5. Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn và tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động bảo lãnh
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động bảo lãnh tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.5.1. Các kết quả đạt được và cơ hội
2.5.1.1. Các kết quả đạt được
2.5.1.2. Cơ hội
2.5.2. Những hạn chế còn tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng hoạt động bảo lãnh của Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.2.1. Chú trọng nguồn nhân lực cho hoạt động bảo lãnh
3.2.2. Đa dạng hóa các loại hình bảo lãnh tại Sở Giao dịch
3.2.3. Bảo đảm tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn và tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động bảo lãnh ở mức an toàn
3.2.4. Bộ phận luật hỗ trợ cho Phòng bảo lãnh
3.2.5. Ứng dụng chính sách Marketing để thu hút khách hàng
3.2.6. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng
3.2.7. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan