[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoài Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoài Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của ngân hàng thương mại.
1.2. Mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng thương mại.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của ngân hàng thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN HOÀI ĐỨC
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức.
2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức.
2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Hoài Đức giai đoạn 2012 - 2014.
2.4. Quy định chung về hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức.
2.5. Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức.
2.7. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức giai đoạn 2012 - 2014.
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUYỆN HOÀI ĐỨC
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan