[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Từ Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Từ Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hộ sản xuất
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hộ sản xuất
1.1.2. Phân loại hộ sản xuất
1.1.3. Vai trò của hộ sản xuất đối với nền kinh tế
1.2. Tổng quan về ngân hàng thương mại và và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1. Ngân hàng thương mại và đặc điểm của ngân hàng thương mại
1.2.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
1.2.3. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Khái niệm cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.3.2. Đặc điểm cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.3.3. Phân loại cho vay
1.3. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với hộ sản xuất
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay đối với hộ sản xuất
1.3.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.3.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.4. Chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại
1.4.2. Chỉ tiêu định tính
1.4.3. Chỉ tiêu định lượng
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại
1.5.1. Yếu tố chủ quan
1.5.1.1. Từ phía ngân hàng
1.5.1.2. Từ phía khách hàng
1.5.2. Yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỪ SƠN.
2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng từng phòng ban của ngân hàng nông nghiệp và phát triển Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn
2.1.3. Những hoạt động chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn
2.2. Khái quát tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
2.2.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Từ Sơn giai đoạn 2012 – 2014
2.2.3. Tình hình cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Từ Sơn giai đoạn 2012 – 2014
2.2.4. Một số quy định chung về cho vay hộ sản xuất của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Sơn
2.2.4.1. Đối tượng cho vay
2.2.4.2. Điều kiện cho vay
2.2.4.3. Nguyên tắc cho vay
2.2.4.4. Thời hạn cho vay
2.2.4.5. Lãi suất, phí cho vay
2.2.4.6. Hồ sơ cho vay
2.2.4.7. Mức cho vay
2.2.5. Các sản phẩm dịch vụ cho vay đối với hộ sản xuất của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Sơn.
2.2.6. Quy trình cho vay đối với hộ sản xuất của ngân hàng thương mại
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay đối với Hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Từ Sơn giai đoạn 2012 - 2014.
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3.3. Tình hình dư nợ quá hạn, nợ xấu hộ sản xuất
2.3.4. Doanh số thu nợ
2.3.5. Tình hình chi phí, lợi nhuận
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những thuận lợi, khó khăn
2.4.3. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH TỪ SƠN
3.1. Định hướng hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn giai đoạn 2015 - 2017
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Từ Sơn.
3.3.1. Cải tiến quy trình cho vay
3.2.1. Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay
3.3.2. Đào tạo cán bộ tín dụng
3.3.3. Hoạt động thu nợ và xử lý nợ
3.3.4. Quảng bá thương hiệu
3.3.5. Tăng cường hoạt động tư vấn cho hộ sản xuất
3.3.6. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan