[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Đầm Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Đầm Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cho vay trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay.
1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay
1.1.4. Phân loại cho vay
1.2. Khái niệm về chất lượng cho vay.
1.2.1. Đối với bản thân ngân hàng
1.2.2. Đối với khách hàng
1.2.3. Đối với sự phát triển kinh tế xã hội
1.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại
1.3.1. Về phía ngân hàng
1.3.2. Đối với nền kinh tế
1.3.3. Đối với khách hàng
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay
1.4.1. Nhóm chỉ tiêu định tính
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
1.6. Kinh nghiệm của ngân hàng thương mại ở một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng cho vay và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
1.6.1. Kinh nghiệm của của NHTM ở một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng cho vay.
1.6.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng cho vay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẦM HÀ.
2.1. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đầm Hà
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của chi nhánh
2.1.3. Một số kết quả kinh doanh của chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Đầm Hà
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đầm Hà
2.2.1. Đánh giá chất lượng cho vay theo chỉ tiêu định tính
2.2.2. Đánh giá chất lượng cho vay theo chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đầm Hà
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẦM HÀ
3.1. Phương hướng phát triển của ngân hàng agribank chi nhánh Đầm Hà trong thời gian tới
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank chi nhánh Đầm Hà
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Đối với Ngân hàng Agribank Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan