[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại
1.1.3. Vai trò của Ngân hàng Thương mại
1.1.4. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng Thương mại
1.2. Tổng quan về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.4. Đặc điểm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.5. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.6. Điều kiện cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.7. Quy trình tóm tắt cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.4.1. Yếu tố khách quan
1.4.2. Yếu tố chủ quan
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.5.1. Các chỉ tiêu định tính
1.5.2. Các chỉ tiêu định lượng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
2.1. Khái quát về NHNo&PTNT– Chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.1. Quy trình cho vay tiêu dùng
2.2.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.2.3. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
2.3.1. Tình hình giải ngân cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011 – 2013
2.3.2. Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2001 – 2013
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011 – 2013
2.4. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
2.4.1. Các chỉ tiêu định tính
2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.5. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh nói chung của NHNo&PTNT
3.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
3.3. Định hướng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
3.4.1. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.4.2. Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả
3.4.3. Xây dựng văn hóa giao dịch của NHNo&PTNT
3.4.4. Giải pháp về sản phẩm
3.4.5. Nâng cao công tác quản lý nợ
3.4.6. Mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh
3.4.7. Đẩy mạnh vai trò của hoạt động Marketing
3.4.8. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.5. Một số kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị với Chính Phủ
3.5.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
3.5.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan