[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề về cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.4. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.5. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.1.6. Điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.7. Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.2. Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên giai đoạn năm 2012 – năm 2014
2.2.1. Các quy định chung cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên giai đoạn năm 2012 đến năm 2014
2.2.3. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Agribank - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.2. Định hướng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.3.1. Nâng cao chất lượng nhân sự
3.3.2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trước và sau giải ngân để nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
3.4. Kiến nghị với Hội sở
3.4.1. Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả
3.4.2. Xây dựng quy trình cho vay, thủ tục cho vay thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng
3.4.3. Xây dựng chính sách nguồn nhân lực hiệu quả
3.4.4. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan