[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Bắc ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
1.2. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
1.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẬM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI - CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. Tổng quan về hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Bắc Ninh.
2.2. Thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Chí nhánh Bắc Ninh.
2.3. Đánh giá về chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Chí nhánh Bắc Ninh.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI - CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Định hướng của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Bắc Ninh.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Bắc Ninh.
3.3. Kết luận chương 3.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan