[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín Chi nhánh Thăng Long


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín Chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.2. Khái niệm và hoạt động cho vay của NHTM
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Phân loại hoạt động cho vay của NHTM
1.3. Những vấn đề chung về cho vay ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng
1.3.3. Nguyên tắc của cho vay ngắn hạn
1.3.4. Điều kiện vay vốn
1.3.5. Lãi suất cho vay và thời hạn cho vay
1.3.6. Các phương thức cho vay ngắn hạn
1.4. Vai trò của cho vay ngắn hạn
1.4.1. Đối với nền kinh tế
1.4.2. Đối với doanh nghiệp
1.4.3. Đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM
1.5. Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với NHTM
1.5.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay ngắn hạn
1.5.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại
1.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Ba Đình
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
2.1.3. Chức năng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
2.1.4. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động tín dụng
2.2.3. Nghiệp vụ khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Một số quy định chung trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
2.3.1. Quy định của Ngân hàng
2.3.2. Quy trình cho vay ngắn hạn
2.3.3. Các hình thức cho vay ngắn hạn
2.4. Thực trạng kết quả của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn 2011-2013
2.4.1. Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
2.4.2. Tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn
2.4.3. Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn
2.4.4. Tình hình nợ xấu cho vay ngắn hạn
2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2011-2013
2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thăng Long
2.6.1. Những kết quả đạt được.
2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
3.1.1. Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.2. Xây dựng chính sách cho vay ngắn hạn hợp lý
3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra sau khi giải ngân
3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định các khoản vay
3.2.5. Thực hiện marketing ngân hàng hiệu quả
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Việt Nam
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
3.3.3. Đối với Nhà Nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan