[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghệ Thành Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghệ Thành Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.4. Mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh
1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH
1.3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.3.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn nói chung
1.3.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
1.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.5.1. Tổng chi phí
1.3.5.2. Giá vốn hàng bán
1.3.5.4. Chi phí quản lý kinh doanh
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài
1.4.1.1. Môi trường pháp lý
1.4.1.2. Môi trường chính trị, văn hoá – xã hội
1.4.1.3. Môi trường kinh tế
1.4.1.4. Môi trường thông tin
1.4.1.5. Môi trường quốc tế
1.4.2. Các nhân tố bên trong
1.4.2.1. Quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức
1.4.2.2. Lao động và vốn
1.4.2.3. Trình độ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật
1.4.2.4. Vật tư, nguyên liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐÔ
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH thương mại và chuyển giao công nghệ Thành Đô
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và chuyển giao công nghệ Thành Đô
2.2.1. Khái quát quy mô tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Thành Đô
2.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thành Đô
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thành Đô
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.2.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.3. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thành Đô
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thành Đô
3.1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thành Đô
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thành Đô
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.2.1. Xây dựng phương án huy động vốn vay
3.2.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí
3.2.3.1. Về giá vốn hàng bán
3.2.3.2. Về chi phí quản lý kinh doanh
3.2.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan