[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại công ty TNHH Điện Kỹ Thuật Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại công ty TNHH Điện Kỹ Thuật Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÒNG TIỀN VÀ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Dòng tiền
1.1.1. Khái niệm về dòng tiền
1.1.2. Phân loại dòng tiền
1.2. Quản trị dòng tiền
1.2.1. Khái niệm quản trị dòng tiền
1.2.2. Nguyên tắc quản trị dòng tiền
1.2.3. Mục đích và vai trò quản trị dòng tiền
1.3. Nội dung quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Quản trị dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2. Quản trị dòng tiền từ hoạt động tài chính ngắn hạn
1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung
1.4.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ hoạt động tài chính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN KỸ THUẬT VIỆT NAM
2.1. Đặc điểm kinh doanh của công ty TNHH Điện kỹ thuật Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Điện Kỹ Thuật Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn công ty năm 2011-2013
2.3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 đến năm 2013
2.3.3. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3. Phân tích thực trạng quản trị dòng tiền ngắn hạn tại công ty TNHH Điện Kỹ Thuật Việt Nam
2.3.1. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn trong công ty
2.3.2. Quản trị dòng tiền trong hoạt đông sản xuất kinh doanh
2.3.3. Quản trị dòng tiền ngắn hạn từ hoạt động tài chính
2.4. Đánh giá về quản trị dòng tiền tại công ty TNHH Điện Kỹ Thuật Việt Nam
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN CHO CÔNG TY TNHH ĐIỆN KỸ THUẬT VIỆT NAM
3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong năm 2014
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ở công ty
3.2.1. Cải thiện lưu lượng tiền mặt
3.2.2. Cải thiện cũng như nâng cao năng lực thanh toán các tài khoản liên kết (Sweep accounts)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan