[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí 17


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí 17
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Chính sách quản lý tPiền và các khoản tương đương tiền
1.2.3. Chính sách quản lý khoản phải thu
1.2.4. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
1.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 17
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH một thành viên cơ khí 17
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành viên cơ khí 17
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng trong từng bộ phận của công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 – 2014
2.1.4.1. Kết quả kinh doanh
2.1.4.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.1.4.3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH một thành viên cơ khí 17
2.2.1. Quy mô - Cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.2. Phân tích thực trạng quy mô và cơ cấu từng tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.2.1. Tài sản tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty
2.2.2.2. Tài sản các khoản phải thu của Công ty
2.2.2.3. Tài sản hàng tồn kho của Công ty
2.2.2.4. Tài sản ngắn hạn khác của Công ty
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH một thành viên cơ khí 17 (2012 – 2014)
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 17
3.1. Định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược của công ty TNHH một thành viên cơ khí 17
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH một thành viên cơ khí 17
3.2.1. Xác định nhu cầu tài sản ngắn hạn cho Công ty
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Giải pháp tiết kiệm chi phí – Nâng cao khả năng sinh lời
3.2.5. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan