[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh
1.1.4. Vai trò của vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.4. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
2.1.3. Hoạt động ngành nghề chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật giai đoạn (2011 – 2013)
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn (2011-2013)
2.2.2. Tình hình biến động và tỷ trọng của các thành phần vốn kinh doanh theo nguồn hình thành của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (2011 – 2013)
2.3.1. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4. Đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
2.4.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
2.4.2. Đánh giá hiệu quả sự dụng vốn lưu động
2.4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
3.1. Định hướng phát triển của JSCMIJSC
3.1.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động trong những năm tiếp theo
3.1.2. Kế hoạch phát triển cụ thể của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
3.2.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
3.2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sự dung vốn cố định
3.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan