[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.4. Một số phương pháp phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội.
2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội.
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội.
2.4. Đánh giá chung về tình hình quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Hà Nội.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan