[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng
1.1.6. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đáng giá
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ
1.3.2.1. Nhân tố khách quan
1.3.2.2. Nhân tố chủ quan
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
1.3.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận VLĐ
1.3.4. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4.1. Đối với nhà nước
1.3.4.2. Đối với doanh nghiệp
1.3.4.3. Đối với người lao động
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY QUANG MINH
2.1. Tổng quan về Công ty Quang Minh
2.1.1. Sơ lược về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quang Minh
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quang Minh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công Ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quang Minh
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Công ty Quang Minh
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty Quang Minh
2.2.1.1. Tình hình tài sản của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quang Minh
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quang Minh
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP TV ĐTXD Quang Minh
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Quang Minh
2.3.1. Phân tích cơ cấu vốn lưu động tại Công ty Quang Minh
2.3.1.1. Chính sách quản lý VLĐ tại công ty Quang Minh
2.3.1.2. Quản lý tiền
2.3.1.3. Quản lý các khoản phải thu
2.3.1.4. Quản lý hàng tồn kho
2.3.2. Phân tích nguồn vốn ngắn hạn tại Công ty Quang Minh
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty Quang Minh
2.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.3.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận VLĐ
2.3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Quang Minh
2.3.4.1. Kết quả đạt được
2.3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY QUANG MINH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Quang Minh
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Quang Minh
3.2.1. Quản lý tiền mặt
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp
3.2.5. Chú trọng đầu tư tài sản cố định
3.2.6. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan