[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong nghiệp
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.5.1. Nhu cầu vốn lưu động
1.1.5.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Chính sách quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Chính sách quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.1.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.1.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.1.2. Khái quát về tình hình kinh doanh của Công ty
2.1.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.1.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.2. Phân tích tình hình tài chính chung của Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.3. Cơ cấu nợ ngắn hạn
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CỒNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN CỒNG NGHIỆP
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Giải pháp đối với các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Kiểm soát cơ cấu nguồn vốn
3.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính
3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan