[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm nguồn vốn và vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
2.2. Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn
2.2.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2014
2.3.1. Kết cấu của vốn lưu động trong doanh nghiệp
2.3.2. Nhu cầu vốn lưu động trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
2.3.3. Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp
2.3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành nên vốn lưu động
2.3.6. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu dộng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
2.4.1. Một số kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên
3.2.3. Quản lý kết cấu vốn lưu động
3.2.4. Hoàn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý
3.2.5. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói chung của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan