[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI ĐÔNG TRIỀU
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.1.3. Khái quát ngành nghề hoạt động của sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.1.5. Tình hình hoạt động - sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.2.2. Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.2.3. Phân tích chính sách quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG LỢI ĐÔNG TRIỀU
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
3.1.1. Khái quát về môi trường kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
3.2.1. Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức hình thành và khai thác vốn lưu động
3.2.2. Quản lý tốt nguồn vốn bằng tiền trong công ty
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.2.5. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.2.6. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
3.2.7. Các giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Xây dựng
3.3.3. Kiến nghị với các tổ chức tín dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan