[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Tiến Lộc

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Tiến Lộc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận
1.1.2. Vai trò của lợi nhuận
1.1.2.1. Vai trò đối với doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò đối với người lao động
1.1.2.3. Vai trò đối với chủ sở hữu
1.1.2.4. Vai trò đối với nhà nước
1.1.3. Phân loại về lợi nhuận
1.1.3.1. Phân loại theo từng hoạt động trong doanh nghiệp
1.1.3.2. Phân loại theo các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh
1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.2. Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu
1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí kinh doanh
1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần
1.3.4. Lợi nhuận sau thuế bình quân trên số lao động
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.4.1. Những nhân tố khách quan
1.4.2. Những nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN LỘC
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tiến Lộc
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012 - 2013
2.1.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn
2.2. Thực trạng lợi nhuận tại Công ty TNHH Tiến Lộc
2.2.1. Quy mô, kết cấu lợi nhuận của công ty
2.2.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.1.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.2.1.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác
2.2.2. Tình hình phân phối lợi nhuận của công ty
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của công ty
2.2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
2.2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu
2.2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
2.2.3.5. Lợi nhuận sau thuế bình quân trên số lao động
2.3. Đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty TNHH Tiến Lộc
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN LỘC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Tiến Lộc
3.1.1. Định hướng ngắn hạn của Công ty
3.2.2. Định hướng dài hạn của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Tiến Lộc
3.2.1. Các biện pháp về quản lý chi phí, tài chính của doanh nghiệp
3.2.2. Các biện pháp về tăng doanh thu bán hàng
3.2.3. Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan