[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả kinh doanh.
1.4. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC
2.1. Tổng quan về công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 2 Hà Bắc.
2.2. Thực trang hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 2 – Hà Bắc.
2.3. Nhận xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan