[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm Tài sản của doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại Tài sản trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của Tài sản trong doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng Tài sản của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng Tài sản của doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản trong doanh nghiệp
1.2.3 Thông tin sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản của doanh nghiệp
1.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng Tài sản của doanh nghiệp
1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng Tài sản của doanh nghiệp
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản dài hạn của doanh nghiệp
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng Tài sản
1.4.1 Các nhân tố chủ quan
1.4.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH H.T.C VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Thanh Bình H.T.C
2.1.3 Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng sử dụng Tài sản tại Công ty Cổ phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1 Tình hình Tài sản của Công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
2.2.2 Tình hình Tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
2.2.3 Tình hình tài sản dài hạn của Công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam trong giai đoạn năm 2011-2013
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
2.3.1 Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
2.3.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty Cổ phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
2.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
2.4.1 Kết quả
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH H.T.C VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển của Công ty CP Thanh Bình H.T.C Việt Nam
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CP Thanh Bình H.T.C Việt Nam
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty CP Thanh Bình H.T.C Việt Nam
3.2.3 Một số giải pháp chung khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan