[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.2. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.2.2. Cấu thành tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Khối lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ
1.3.1.2. Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân
1.3.1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh
1.3.1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3.1.5. Năng lực quản lý TSNH của doanh nghiệp
1.3.1.6. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Khoa học – công nghệ
1.3.2.3. Chính sách quản lý của Nhà nước
1.3.2.4. Thị trường
1.3.2.5. Đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂU DỰNG VIỄN THÔNG CDC
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.3. Các hoạt động cơ bản
2.1.4. Kết quả hoạt động của Công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Thực trạng tình hình tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC giai đoạn năm 2011 – 2013
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG CDC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông CDC
3.2.1. Mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ
3.2.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
3.2.3. Hợp lý hóa bộ máy tổ chức sản xuất của Công ty
3.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý TSNH của Công ty
3.2.5.1. Xác định mức dự trữ tiền
3.2.5.2. Xây dựng thêm mô hình tính điểm tín dụng khách hàng
3.2.5.3. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho
3.2.6. Tăng cường huy động vốn, thiết lập và duy trì cơ cấu vốn tối ưu
3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan