[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nguyễn Lê

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nguyễn Lê
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3. Đặc điểm, vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Nguồn hình thành tài sản ngắn hạn
1.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1. Chính sách quản lý tiền mặt
1.2.2. Chính sách quản lý các khoản phải thu.
1.2.3. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
CHƯƠNG 2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN LÊ
2.1. Tổng quát về Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nguyễn Lê
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức
2.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
2.1.3. Tổng quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nguyễn Lê
2.2.1. Tổng quát về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
CHƯƠNG 3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN LÊ
3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nguyễn Lê
3.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2. Một số biện pháp khác nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Nguyễn Lê
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu vốn hợp lý cho Công ty
3.2.2. Tăng cường chất lượng và trình độ cán bộ công nhân viên
3.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và sau bán hàng
3.2.4. Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan