[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH CHIYODA INTEGRE Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH CHIYODA INTEGRE Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Căn cứ theo đặc điểm luân chuyển vốn
1.1.2.2. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành
1.1.2.3. Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.2.4. Căn cứ theo phạm vi huy động và sử dụng vốn
1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.4. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp và các yếu tố tác động
1.1.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp là gì?
1.1.4.2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn
1.1.4.3. Sự cần thiết của việc sử dụng hiệu quả vốn trong doanh nghiệp
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá toàn bộ vốn
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Tổng quan thực tiễn nghiên cứu về vốn trong doanh ngiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH CHIYODA INTEGRE VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH CHIYODA INTEGRE VIỆT NAM
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
2.2. Tình hình cơ cấu vốn của công ty TNHH CHIYODA INTEGRE VIỆT NAM
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH CHIYODA INTEGRE VIỆT NAM
2.3.1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty mấy năm gần đây
2.3.2. Thực trạng sử dụng vốn của công ty
2.3.2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn kinh doanh
2.3.2.2. Sử dụng mô hình Dupont để phân tích sâu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
2.3.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty
2.3.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH CHIYODA INTEGRE VIỆT NAM
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan