[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tpcom

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tpcom
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Đặc trưng cơ bản của vốn
1.1.4. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.1.5. Phân loại vốn
1.2. Quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý vốn cố định
1.2.2. Quản lý vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm Hiệu quả
1.3.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.3.4. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TMKT TPCOM
2.1. Khái quát về Công ty TNHH MTKT TPCom
2.1.1. Sơ lược về Công ty TNHH MTKT TPCom
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận tại Công ty TNHH TMKT TPCom
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH TMKT TPCom
2.1.4. Tình hình lao động tại Công ty TNHH TMKT TPCom
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TMKT TPCom giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TMKT TPComs
2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty TNHH TMKT TPCom
2.2.1.1. Cơ cấu vốn lưu động của Công ty TNHH TMKT TPCom
2.2.1.2. Cơ cấu vốn cố định của Công ty TNHH TMKT TPCom
2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH TMKT TPCom
2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty TNHH TMKT TPCom
2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TMKT TPCOM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TMKT TPCom
3.1.1. Mục tiêu tổng quát
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TMKT TPCom
3.2.1. Giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn
3.2.2. Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan