[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện các chính sách Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện các chính sách Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về đề tài
1.1.1. Các công trình nghiên cứu của nước ngoài
1.1.2. Các công trình nghiên cứu của Việt Nam
1.2. Các kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra
1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hướng nghiên cứu của đề tài
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ MARKETING- MIX CỦA DOANH NGHIỆP
2.1. Cơ sở lí luận về Marketing-Mix
2.1.1. Một số khái niệm về Marketing Mix
2.1.2. Vai trò và các chức năng cơ bản của Marketing trong kinh doanh
2.1.2.1. Vai trò của Marketing mix trong kinh doanh
2.1.2.2. Chức năng của Marketing mix trong kinh doanh
2.2. Một số nhân tố ảnh hưởng tới Marketing-mix của doanh nghiệp
2.2.1. Nhân tố môi trường vĩ mô
2.2.2. Nhân tố vi mô
2.3. Nội dung chính sách marketing-mix của doanh nghiệp
2.3.1. Chính sách sản phẩm (PRODUCT).
2.3.2. Chính sách giá (PRICE).
2.3.3. Chính sách phân phối (PLACE).
2.3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp (PROMOTION).
2.3.5. Nhân lực (PEOPLE).
2.3.6. Quy trình dịch vụ (PROCESS).
2.3.7. Các yếu tố hữu hình trong dịch vụ (PHYSICAL EVIDENCE)
2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing-mix
2.4.1. Tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường
2.4.2. Tốc độ chu chuyển hàng hóa
2.4.3. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING-MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Quảng Cáo Việt Nam
3.1.1. Lịch sử và phát triển của công ty Cổ phần Quảng Cáo Việt Nam
3.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty.
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Quảng Cáo Việt Nam
3.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam
3.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam
3.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.1.1. Đặc điểm về sản phẩm-khách hàng
3.2.1.2. Nguồn nhân lực của công ty
3.2.1.3. Đặc điểm về tài chính
3.2.2. Một số nét về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.2.3. Phân tích doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong 3 năm 2011-2013
3.3. Môi trường Marketing của công ty
3.3.1. Môi trường vĩ mô
3.3.1.1. Môi trường nhân khẩu
3.3.1.2. Môi trường kinh tế
3.3.1.3. Môi trường tự nhiên
3.3.1.4. Môi trường kỹ thuật
3.3.1.5. Môi trường chính trị
3.3.1.6. Môi trường văn hóa
3.3.2. Môi trường vi mô
3.3.2.1. Các yếu tố và lực lượng bên trong của doanh nghiệp
3.3.2.2. Đối thủ cạnh tranh
3.3.2.3. Những người cung ứng
3.3.2.4. Các công ty tài chính
3.3.2.5. Khách hàng
3.3.2.6. Công chúng mục tiêu
3.4. Phân tích thực trạng hoạt động Marketing-Mix của Công ty trong những năm gần đây
3.4.1. Chính sách sản phẩm
3.4.2. Chính sách về giá
3.4.3. Chính sách về phân phối
3.4.4. Chính sách về Xúc tiến Thương mại
3.4.5. Chính sách về con người
3.4.6. Chính sách về quy trình dịch vụ
3.4.7. Chính sách về yếu tố hữu hình trong dịch vụ
3.5. Một số thuận lợi - khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách marketing – mix của Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam
3.5.1. Điểm Mạnh – Điểm yếu
3.5.2. Cơ hội - thách thức
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VIỆT NAM
4.1. Định hướng phát triển-mục tiêu của công ty trong năm 2015
4.2. Một số đề xuất hoàn thiện các chính sách Marketing – mix của Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam
4.2.1. Hoàn thiện chính sách lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu của Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam
4.2.2. Hoàn thiện chính sách về sản phẩm
4.2.3. Hoàn thiện chính sách về giá
4.2.4. Hoàn thiện chính sách về phân phối
4.2.5. Hoàn thiện chính sách về xúc tiến thương mại
4.2.6. Hoàn thiện chính sách về Quy trình hoạt động
4.2.7. Hoàn thiện chính sách về con người
4.2.8. Hoàn thiện chính sách về các yếu tố hữa hình trong Marketing
4.2.9. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Quảng cáo Việt Nam.
4.3. Một số đề xuất tổ chức phòng marketing
4.4. Đề xuất công tác nghiên cứu thị trường
4.4.1. Đề xuất hoàn thiện nội dung nghiên cứu thị trường
4.4.2. Đề xuất phương án nghiên cứu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan