[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.5. Các tài liệu khác
1.3. Phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp loại trừ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.3.4. Phương pháp đồ thị
1.4. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp
1.4.1.1. Khái quát chung về cấu trúc tài sản
1.4.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản
1.4.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.2.1. Khái quát chung về cấu trúc nguồn vốn
1.4.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc nguồn vốn
1.4.3. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn
1.4.4. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp
1.4.4.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp
1.4.4.2. Vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính dài hạn
1.4.4.3. Nhu cầu VLĐ ròng và phân tích cân bằng tài chính ngắn hạn
1.4.4.4. Mối quan hệ giữa VLĐ ròng và nhu cầu VLĐ ròng
1.4.4.5. Các chỉ tiêu phản ánh cân bằng tài chính doanh nghiệp
1.5. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính
1.5.1. Khái niệm về hiệu quả và phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp
1.5.2. Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINAWACO 25
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VINAWACO 25
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VINAWACO 25
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 – 2014
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty giai đoạn 2012-2014
2.2.2.1. Tình hình tài sản của công ty
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn của công ty
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của công ty
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của công ty
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của công ty
2.3. Phân tích thực trạng cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại VINAWACO 25
2.3.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty
2.3.1.1. Tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.1.2. Tỷ trọng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
2.3.1.3. Tỷ trọng các khoản phải thu
2.3.1.4. Tỷ trọng hàng tồn kho
2.3.1.5. Tỷ trọng tài sản cố định
2.3.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty
2.3.2.1. Hệ số nợ và hệ số tự tài trợ
2.3.2.2. Hệ số nợ so với VCSH
2.3.3. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc nguồn vốn và cấu trúc tài sản
2.3.3.1. Hệ số nợ so với tài sản
2.3.3.2. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
2.3.3.3. Hệ số tài sản so với VCSH
2.3.4. Phân tích cân bằng tài chính tại công ty VINAWACO 25
2.3.4.1. Vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
2.3.4.2. Nhu cầu VLĐR và phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.3.4.3. Mối quan hệ giữa VLĐR và nhu cầu VLĐR
2.3.4.4. Các chỉ tiêu phản ánh cân bằng tài chính của công ty
2.3.5. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của công ty
2.3.5.1. Hiệu quả kinh doanh
2.3.5.2. Khả năng tự chủ về tài chính
2.3.5.3. Độ lớn đòn bẩy tài chính
2.3.5.4. Khả năng thanh toán lãi vay
2.4. Đánh giá cấu trúc tài chính của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VINAWACO 25
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINAWACO 25
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển thị trường
3.1.2. Định hướng tái cơ cấu sản xuất
3.1.3. Định hướng phát triển nguồn nhân lực
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VINAWACO 25
3.2.1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.1.1. Quản lý khoản phải thu để hướng đến cân bằng tài chính trong ngắn hạn
3.2.1.2. Các biện pháp quản lý và sử dụng hàng tồn kho
3.2.2. Giải pháp về huy động vốn
3.2.3. Giải pháp giảm thấp chi phí kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động
3.2.4. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan