[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ vận tải biển của Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận toàn cầu Global Logistics

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ vận tải biển của Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận toàn cầu Global Logistics
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về Marketing
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.1. Vai trò của Marketing
1.2. Tổng quan về chiến lược Marketing trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về chiến lược Marketing
1.2.2. Vai trò của chiến lược Marketing trong doanh nghiệp
1.2.3. Các bước hoạch định chiến lược Marketing
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)
2.1. Tổng quan thị trường vận tải biển Việt Nam
2.2. Tổng quan về công ty vận tải Global Logistics
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của GLS
2.2.2. Cơ cấu và chức năng tổ chức bộ máy hoạt động của GLS
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của GLS
2.3. Phân tích môi trường marketing của GLS
2.3.1. Môi trường vi mô
2.3.2. Môi trường vĩ mô
2.4. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược Marketing cho dịch vụ vận tải biển của GLS
2.4.1. Nghiên cứu marketing
2.4.2. Công tác phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.4.3. Công tác định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
2.4.4. Công tác thiết kế và lựa chọn chiến lược marketing
2.4.5. Công tác triển khai chiến lược Marketing - mix
2.5. Đánh giá về hoạt động xây dựng và thực hiện chiến lược marketing cho dịch vụ vận tải biển của công ty vận tải Global Logistics
2.5.1. Các kết quả đạt được
2.5.2. Tồn tại và hạn chế
CHƯƠNG 3.ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN CỦA CÔNG TY VẬN TẢI GLS
3.1. Phân tích SWOT cho dịch vụ vận tải biển
3.1.1. Điểm mạnh
3.1.2. Điểm yếu
3.1.3. Cơ hội
3.1.4. Thách thức
3.2. Định hướng phát triển của công ty vận tải GLS
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ vận tải biển của công ty vận tải GLS
3.3.1. Giải pháp về nghiên cứu marketing
3.3.2. Giải pháp về phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3.3. Giải pháp định vị thị trường mục tiêu
3.3.4. Giải pháp về thiết kế và lựa chọn chiến lược marketing
3.3.5. Giải pháp về xây dựng các chiến lược marketing mix (7P)
3.3.6. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan