[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm nước giặt Jana của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm nước giặt Jana của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về marketing
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Vai trò của marketing
1.2. Tổng quan về chiến lược marketing trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về chiến lược marketing
1.2.2. Vai trò của chiến lược marketing trong doanh nghiệp
1.2.3. Các bước hoạch định chiến lược marketing
1.2.3.1. Xác định mục tiêu marketing
1.2.3.2. Phân tích môi trường marketing
1.2.3.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.3.4. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
1.2.3.5. Thiết kế và lựa chọn chiến lược marketing
1.2.3.6. Triển khai chính sách marketing – mix
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM NƯỚC GIẶT JANA CỦA XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH
2.1. Tổng quan về Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm nước giặt Jana của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh
2.2.1. Công tác xây dựng mục tiêu marketing
2.2.2. Công tác phân tích môi trường marketing
2.2.3. Công tác phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.2.3.1. Phân đoạn thị trường
2.2.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.2.4. Công tác định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
2.2.5. Công tác thiết kế và lựa chọn chiến lược marketing
2.2.6. Công tác triển khai chính sách marketing – mix
2.2.6.1. Chính sách sản phẩm
2.2.6.2. Chính sách giá
2.2.6.3. Chính sách phân phối
2.2.6.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.3. Nhận xét về hoạt động xây dựng và thực hiện chiến lược marketing cho sản phẩm nước giặt Jana của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh
2.3.1. Kết quả kinh doanh bước đầu với sản phẩm Jana
2.3.2. Những ưu điểm trong việc xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm Jana của Xí nghiệp
2.3.3. Hạn chế trong việc xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm Jana của Xí nghiệp
2.3.4. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM NƯỚC GIẶT JANA CỦA XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH
3.1. Giới thiệu sản phẩm nước giặt Jana
3.2. Phân tích môi trường marketing
3.2.1. Môi trường vĩ mô
3.2.2. Môi trường vi mô
3.3. Phân tích SWOT cho sản phẩm nước giặt Jana
3.3.1. Điểm mạnh
3.3.2. Điểm yếu
3.3.3. Cơ hội
3.3.4. Thách thức
3.4. Xác định mục tiêu marketing
3.5. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường và mục tiêu định vị sản phẩm
3.5.1. Dự báo nhu cầu thị trường
3.5.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.5.3. Định vị sản phẩm
3.6. Thiết kế và lựa chọn chiến lược marketing
3.6.1. Chiến lược theo vị thế cạnh tranh của sản phẩm nước giặt Jana
3.6.2. Chiến lược theo chu kì sống của sản phẩm
3.7. Xây dựng các chiến lược marketing mix
3.7.1. Chiến lược về sản phẩm
3.7.2. Chiến lược về giá
3.7.3. Chiến lược về phân phối
3.7.4. Chiến lược về xúc tiến hỗn hợp
3.8. Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược
3.8.1. Xây dựng Phòng marketing
3.8.2. Tăng cường phối hợp Phòng marketing với các phòng ban khác
3.8.3. Giải pháp về quản lí nhân viên làm marketing
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan