[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm chung về Marketing
1.1.1. Khái niệm về Marketing
1.1.2. Đặc điểm của Marketing
1.1.3. Vai trò của Marketing
1.1.4. Mục tiêu của Marketing
1.2. Khái niệm về Marketing Mix trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về Marketing Mix
1.2.2. Các chiến lược của Marketing Mix
1.3. Tiêu chí đánh giá kết quả của hoạt động marketing mix trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TÚ
2.1. Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
2.1.1. Sự hình thành và phát triển Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
2.1.2. Bộ máy tổ chức nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
2.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2.2. Tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Minh Tú những năm gần đây
2.3. Thị trường mục tiêu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
2.4. Tình hình tổ chức hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
2.4.1. Chiến lược sản phẩm
2.4.2. Chiến lược giá
2.4.3. Mô hình phân phối
2.4.4. Xúc tiến truyền thông
2.4.5. Chiến lược con người
2.4.6. Quy trình dịch vụ
2.4.7. Bằng chứng vật chất hữu hình
2.5. Kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân khi áp dụng marketing mix của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TÚ
3.1. Định hướng phát triển trong tương lai của Công ty
3.1.1. Trong ngắn hạn
3.1.2. Trong dài hạn
3.2. Phân tích SWOT nội lực của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tú trong thời điểm hiện tại
3.2.1. Điểm mạnh (S)
3.2.2. Điểm yếu (W)
3.2.3. Cơ hội (O)
3.2.4. Thách thức (T)
3.3. Đề xuất giải pháp để giải quyết các bất cập còn tồn tại trong việc áp dụng chiến lược Marketing Mix của Công ty
3.3.1. Thị trường mục tiêu
3.3.2. Hoàn thiện danh mục sản phẩm và dịch vụ
3.3.3. Điều chỉnh chiến lược giá
3.3.4. Thiết kế mô hình kênh phân phối
3.3.5. Đầu tư xúc tiến truyền thông
3.3.6. Con người
3.3.7. Quy trình dịch vụ
3.3.8. Bằng chứng vật chất hữu hình
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan