[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu cho Công ty TNHH Công nghệ thông tin Blitz Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu cho Công ty TNHH Công nghệ thông tin Blitz Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Tổng quan về thương hiệu.
1.2. Tổng quan về chiến lược phát triển thương hiệu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BLITZ VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Công nghệ thông tin Blitz Việt Nam.
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011 – 2013.
2.3. Môi trường kinh doanh.
2.4. Thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty TNHH Công nghệ thông tin Blitz Việt Nam.
2.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển thương hiệu của Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BLITZ VIỆT NAM
3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển thương hiệu của Công ty TNHH Blitz Việt Nam.
3.2. Phân tích SWOT.
3.3. Một số giải pháp phát triển thương hiệu Công ty tại Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan