[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Kim Phương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Kim Phương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm chung về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm nhân lực và nguồn nhân lực
1.1.1.1. Khái niệm nhân lực
1.1.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm chất lượng và chất lượng nguồn nhân lực
1.1.2.1. Khái niệm chất lượng
1.1.2.2. Khái niệm chung về chất lượng nguồn nhân lực
1.2. Khái quát về công tác đào tạo nguồn nhân lực
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực
1.2.3. Phân loại các hình thức đào tạo
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực
1.3.1. Yếu tố thuộc về doanh nghiệp
1.3.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4. Quy trình đào tạo nguồn nhân lực
1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
1.4.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo
1.4.1.2. Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo
1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo
1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
1.4.4. Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
1.4.4.1. Xác định chương trình đào tạo
1.4.4.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo
1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo
1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên
1.4.7. Đánh giá hiệu quả đào tạo
1.5. Một số mô hình và yêu cầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM PHƯƠNG
2.1. Khái quát chung về công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty thương mại và xuất nhập khẩu kim phương từ năm 2012 đến 2014
2.1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm
2.1.3.2. Đặc điểm về cơ sở vật chất
2.1.3.3. Đặc điểm về thị trường
2.1.3.4. Tài sản và nguồn vốn của công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
2.1.3.5. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
2.2.1. Yếu tố thuộc về doanh nghiệp
2.2.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
2.3. Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
2.3.1. Phân theo trình độ chuyên môn
2.3.2. Phân theo mức độ lành nghề
2.3.3. Phân theo độ tuổi
2.4. Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo
2.4.3. Đối tượng và chương trình đào tạo
2.4.4. Phương pháp đào tạo
2.4.5. Lựa chọn giáo viên
2.4.6. Thời lượng đào tạo
2.4.7. Xác định chi phí đào tạo
2.4.8. Thực hiện chương trình đào tạo
2.4.9. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo
2.5. Đánh giá chung
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Một số điểm bất cập
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM PHƯƠNG
3.1. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty Kim Phương
3.1.1. Điểm mạnh
3.1.2. Điểm yếu
3.1.3. Cơ hội
3.1.4. Thách thức
3.2. Phương hướng hoạt động và định hướng đào tạo nguồn nhân lực của công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
3.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
3.2.2. Định hướng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thương mại và xuất nhập khẩu Kim Phương
3.3.1. Thay đổi phương thức tuyển dụng
3.3.2. Cải thiện phương hướng chương trình đào tạo và cách thức tuyển dụng nhân viên
3.3.3. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.4. Nâng cao trình độ của giảng viên nội bộ
3.3.5. Cải tiến chương trình đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan