[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chính sách Marketing mix tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Văn Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chính sách Marketing mix tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Văn Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1 Một số nghiên cứu ngoài nước
1.2 Một số nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ MARKETING-MIX TRONG DOANH NGHIỆP
2.1 Khái niệm và vai trò của Marketing trong doanh nghiệp
2.1.1 Khái niệm về Marketing và Marketing Mix
2.1.2 Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp
2.2 Môi trường Marketing của doanh nghiệp
2.2.1 Môi trường vi mô
2.2.2 Môi trường vĩ mô
2.3 Các chính sách Marketing - Mix trong doanh nghiệp
2.3.1 Chính sách về sản phẩm (Product)
2.3.2 Chính sách về giá (Price)
2.3.3 Chính sách về phân phối (Place)
2.3.4 Chính sách về xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
2.3.5 Chính sách về con người (People)
2.3.6 Chính sách về quy trình (Process)
2.3.7 Chính sách về cơ sở vật chất hữu hình (Physical evidence)
2.4 Đặc thù ngành của doanh nghiệp ảnh hưởng tới hoạt động Marketing
2.4.1 Thuận lợi
2.4.2 Khó khăn
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN LONG
3.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
3.2 Môi trường Marketing của công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long
3.2.1 Môi trường vi mô
3.2.2 Môi trường vĩ mô
3.3 Thực trạng các chính sách Marketing-Mix của công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long
3.3.1 Chính sách về sản phẩm (Product)
3.3.2 Chính sách về giá (Price)
3.3.3 Chính sách về phân phối (Place)
3.3.4 Chính sách về xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
3.3.5 Chính sách về con người (People)
3.3.6 Chính sách về quy trình (Process)
3.3.7 Chính sách về cơ sở vật chất hữu hình (Physical evidence)
3.4 Đánh giá chung về thực trạng các chính sách Marketing-Mix của công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long
3.4.1 Ưu điểm
3.4.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN LONG
4.1 Môi trường kinh doanh của công ty
4.2 Định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long
4.3 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing – Mix cho công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long
4.3.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm (Product)
4.3.2 Hoàn thiện chính sách giá (Price)
4.3.3 Hoàn thiện chính sách phân phối (Place)
4.3.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
4.3.5 Hoàn thiện chính sách con người (People)
4.3.6 Hoàn thiện chính sách quy trình (Process)
4.3.7 Hoàn thiện chính sách về cơ sở vật chất hữu hình (Physical evidence)
4.3.8 Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan