[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Việt Thắng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Việt Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Quản trị nguồn nhân lực.
1.2. Đạo tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG
2.1. Khát quát chung về công ty TNHH Việt Thắng.
2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Việt thắng.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Việt Thắng.
2.4. Những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Việt Thắng.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Việt Thắng.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Việt Thắng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan