[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị môi trường URENCO 13

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị môi trường URENCO 13
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những khái niệm liên quan đến quản trị hàng tồn kho
1.1.1. Khái niệm quản trị
1.1.2. Khái niệm hàng tồn kho – quản trị hàng tồn kho
1.1.3. Vai trò – phân loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2. Chức năng của quản trị hàng tồn kho
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hàng tồn kho
1.4. Các chi phí liên quan đến quản trị hàng tồn kho
1.4.1. Chi phí đặt hàng (CPđh)
1.4.2. Chi phí lưu kho (CPlk)
1.4.3. Chi phí mua hàng (CPmh)
1.4.4. Chi phí thiếu hàng (CPth)
1.5. Các hệ thống, mô hình quản trị hàng tồn kho – Các hoạt động chính trong quản trị hàng tồn kho
1.5.1. Hệ thống quản trị hàng tồn kho
1.5.2. Một số mô hình quản trị hàng tồn kho
1.5.3. Các hoạt động chính trong quản trị hàng tồn kho
1.6. Rủi ro trong quản trị hàng tồn kho
1.6.1. Sự gián đoạn nguồn cung ứng
1.6.2. Sự biến đổi về chất lượng hàng hóa
1.6.3. Khả năng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp.
1.6.4. Sự biến động của tỉ giá hối đoái
PHẦN 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG URENCO 13
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần vật tư thiết bị môi trường 13
2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Urenco 13
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh chính
2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Urenco 13 giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng về công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty Urenco 13
2.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực, phân loại hàng tồn kho trong kho
2.2.2. Thực trạng hệ thống sổ sách quản lý – nhập xuất hàng tồn kho
2.2.3. Thực trạng công tác kiểm kê, kiểm soát tại kho
2.2.4. Thực trạng công tác sắp xếp, vị trí hàng hóa tại kho
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tồn kho
2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị hàng tồn kho của công ty
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Tồn tại
PHẦN 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY URENCO 13
3.1. Định hướng phát triển của công ty Urenco 13 trong thời gian tới
3.2. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty Urenco 13
3.2.1. Áp dụng hệ thống hàng tồn kho phân loại ABC
3.2.2. Áp dụng mô hình EOQ tính lượng đặt hàng tối ưu
3.2.3. Cải tiến lại công tác sắp xếp vị trí hàng hóa tại kho
3.2.4. Sử dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý tồn kho
3.3. Một số kiến nghị đối với công ty Urenco 13
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan