[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thương mại Sim Ba

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thương mại Sim Ba
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan kênh phân phối trong sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm kênh phân phối
1.1.2. Vai trò của kênh phân phối
1.1.3. Sự hoạt động của các kênh phân phối
1.1.4. Cấu trúc của kênh phân phối
1.1.5. Các hình thức tổ chức kênh phân phối
1.1.5.1. Các kênh đơn
1.1.5.2. Kênh truyền thống
1.1.5.3. Kênh liên kết dọc
1.1.5.4. Kênh liên kết ngang
1.1.5.5. Hệ thống đa kênh
1.1.6. Những thành viên tham gia kênh phân phối
1.1.6.1. Nhà sản xuất
1.1.6.2. Người tiêu dùng cuối cùng
1.1.6.3. Các loại trung gian thương mại tại mỗi cấp độ phân phối
1.1.6.4. Các tổ chức bổ trợ
1.2. Nội dung công tác quản trị kênh phân phối
1.2.1. Xây dựng (thiết kế) kênh phân phối
1.2.1.1. Nhận dạng nhu cầu phải thiết kế kênh phân phối
1.2.1.2. Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối
1.2.1.3. Phân loại các công việc phân phối
1.2.1.4. Đánh giá các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh
1.2.1.5. Xác định cấu trúc kênh có thể thay thế
1.2.1.6. Tuyển chọn thành viên kênh
1.2.2. Quản lý kênh phân phối
1.2.2.1. Quản lý dòng chảy trong kênh
1.2.2.2. Khuyến khích các thành viên trong kênh hoạt động
1.2.3. Đánh giá hoạt động thành viên trong kênh phân phối
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIM BA
2.1. Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH Thương mại Sim Ba
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Giới thiệu về sản phẩm của Công ty
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Simba giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Phân tích thực trạng công tác quản trị kênh phân phối của Công ty TNHH Thương mại Sim Ba
2.3.1. Cấu trúc kênh phân phối của Công ty
2.3.1.1. Chiều dài kênh phân phối
2.3.1.2. Chiều rộng kênh phân phối
2.3.1.3. Các loại trung gian tại mỗi cấp độ
2.3.2. Tuyển chọn thành viên kênh phân phối gián tiếp của Công ty
2.3.2.1. Tuyển chọn thành viên kênh gián tiếp
2.3.2.2. Thực trạng chính sách tuyển chọn lực lượng bán hàng của công ty đối với kênh trực tiếp
2.3.3. Quản lý kênh phân phối của Công ty TNHH Thương mại Sim Ba
2.3.3.1. Quản lý các dòng chảy trong kênh phân phối của Công ty TNHH Thương mại Sim Ba
2.3.3.2. Quản lý mâu thuẫn trong kênh phân phối của Công ty
2.3.3.3. Các chính sách khuyến khích đối với các thành viên trong kênh
2.3.4. Đánh giá các thành viên trong kênh phân phôi
2.3.4.1. Chỉ tiêu kết quả hoạt động bán hàng
2.3.4.2. Duy trì hàng tồn kho
2.3.4.3. Khả năng của lực lượng bán hàng
2.4. Đánh giá công tác quản trị kênh phân phối của Công ty TNHH Thương mại Sim Ba
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP hoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của CÔNG TY TNHH Thương mại Sim Ba
3.1. Định hường phát triển của Công ty TNHH Thương mại Sim Ba từ nay đến 2020
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển hệ thống kênh phân phối
3.2. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối của Công ty TNHH Thương mại Sim Ba
3.2.1. Xác định mục tiêu của kênh phân phối
3.2.2. Hoàn thiện chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh gián tiếp
3.2.2.1. Xác định cấu trúc kênh phân phối
3.2.2.2. Hoàn thiện các tiêu chuẩn tuyển chọn các thành viên kênh phân phối
3.2.2.3. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn thành viên vào kênh của công ty
3.2.3. Hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán hàng trong kênh trực tiếp
3.2.4. Hoàn thiện chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
3.2.5. Hoàn thiện công tác khen thưởng, động viên cho thành viên kênh
3.2.6. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.7. Hoàn thiện cách giải quyết xung đột trong hệ thống kênh phân phối
3.2.8. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan