[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho lao động quản lý tại Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Goshi - Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho lao động quản lý tại Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Goshi - Thăng Long
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu ở trong nước
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP
2.1 Lý luận về động lực và công tác tạo động lực trong doanh nghiệp
2.1.1 Lý luận về động lực
2.1.1.1 Khái niệm động lực
2.1.1.2 Phân biệt động lực và động cơ
2.1.2 Lý luận về tạo động lực lao động
2.1.2.1 Khái niệm tạo động lực
2.1.2.2 Vai trò của tạo động lực trong doanh nghiệp
2.1.3 Các thành tố tạo động lực
2.2 Một số lý thuyết tạo động lực
2.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow (1943)
2.2.2 Học thuyết hai nhóm yếu tố của Frederichk Herzberg
2.2.3 Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom (1964)
2.2.4 Học thuyết công bằng của Stacy Adams (1965)
2.2.5 Học thuyết về sự thành đạt, liên kết, quyền lực của McClelland
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên quản lý trong doanh nghiệp
2.3.1 Các yếu tố từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp
2.3.2 Các yếu tố thuộc bản thân doanh nghiệp
2.3.3 Các yếu tố từ bản thân người lao động
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH GOSHI – THĂNG LONG
3.1 Giới thiệu chung về công ty Goshi – Thăng Long
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty
3.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.2 Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty Goshi – Thăng Long
3.1.3.1 Sơ đồ tổ chức công ty Goshi – Thăng Long
3.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
3.1.4 Tình hình sản xuất chung của công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô GTA
3.2 Tình hình lao động tại công ty phụ tùng xe máy,ô tô Goshi – Thăng Long
3.2.1 Cơ cấu lao động của công ty GTA
3.2.2 Cơ cấu lao động quản lý công ty Goshi – Thăng Long
3.2.2.1 Cơ cấu lao động phân theo đối tượng tác động
3.2.2.2 Cơ cấu lao động quản lý theo chức vụ tại công ty Goshi - Thăng Long
3.2.2.3 Cơ cấu lao động quản lý theo giới tính
3.2.2.4 Cơ cấu lao động quản lý theo độ tuổi
3.2.2.5 Cơ cấu lao động quản lý theo thu nhập
3.3 Tình hình công tác tạo động lực cho lao động quản lý tại Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Goshi – Thăng Long
3.3.1 Tạo động lực bằng việc sử dụng các yếu tố vật chất
3.3.1.1 Chính sách trả lương cho nhân viên
3.3.1.2 Chính sách phân phối tiền thưởng lao động quản lý
3.3.1.3 Chế độ phúc lợi, khác
3.3.2 Tạo động lực bằng việc sử dụng các yếu tố kích thích tinh thần
3.3.2.1 Phân công và bố trí công việc
3.3.2.2 Công tác đào tạo và phát triển
3.3.2.3 Công tác đánh giá thành tích nhân viên
3.3.2.4 Sự thăng tiến
3.3.2.5 Môi trường làm việc và điều kiện làm việc
3.3.2.6 Môi trường văn hóa tại doanh nghiệp
3.4 Đánh giá chung về công tác tạo động lực cho lao động quản lý tại công ty Goshi – Thăng Long
3.4.1 Một số mặt tích cực
3.4.2 Một số tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH GOSHI – THĂNG LONG
4.1 Môi trường kinh doanh của Công ty Goshi – Thăng Long
4.2 Phương hướng phát triển của công ty Goshi – Thăng Long trong những năm tới
4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực của lao động quản lý tại Công ty Goshi – Thăng Long
4.3.1 Hoàn thiện công tác trả lương, thưởng
4.3.2 Hoàn thiện công tác sắp xếp và bố trí công việc phù hợp lao động quản lý
4.3.3 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
4.3.4 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc
4.3.5 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu của lao động quản lý
4.3.6 Thay đổi cơ cấu lao động quản lý theo độ tuổi
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan