[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động marketing mix của rạp Lotte Cinema Hà Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động marketing mix của rạp Lotte Cinema Hà Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về Marketing.
1.2. Khái quát về marketing mix.
1.3. Tiêu chí đánh giá tác động của hoạt động marketing mix tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA RẠP LOTTE CINEMA HÀ ĐÔNG
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của rạp Lotte Cinema Hà Đông.
2.2. Tầm nhìn và sứ mệnh.
2.3. Môi trường kinh doanh của rạp.
2.4. Cơ cấu tổ chức của rạp Lotte Cinema Hà Đông.
2.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của rạp Lotte Cinema Hà Đông.
2.6. Hoạt động marketing của rạp Lotte Cinema Hà Đông.
2.7. Phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix tại rạp Lotte Cinema Hà Đông.
2.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động marketing mix tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2.9. Nhận xét, đánh giá về hoạt động Marketing của rạp Lotte Cinema Hà Đông.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI RẠP LOTTE CINEMA HÀ ĐÔNG
3.1. Phân tích SWOT của rạp Lotte Cinema Hà Đông.
3.2. Những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động marketing-mix của rạp Lotte Cinema Hà Đông.
3.3. Định hướng phát triển kinh doanh của rạp trong thời gian tới.
3.4. Đề xuất giải pháp marketing mix.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan