[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ PITP

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ PITP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp
1.1.2.2. Đối với nhà đầu tư
1.1.2.3. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp
1.1.2.4. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước
1.1.2.5. Đối với người lao động
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Thông tin phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.4. Một số phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp Dupont
1.4.3. Phương pháp đồ thị
1.4.4. Các phương pháp khác
1.5. Nội dung phân tích tài chính
1.5.1. Phân tích các báo cáo tài chính
1.5.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.5.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.1.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.1.4. Phân tích thuyết minh báo cáo tài chính
1.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp
1.5.2.1. Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán
1.5.2.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5.2.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.5.3. Phân tích đòn bẩy
1.5.3.1. Đòn bẩy hoạt động
1.5.3.2. Đòn bẩy tài chính
1.5.3.3. Đòn bẩy tổng hợp
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố chủ quan
1.6.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PITP
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Giới thiệu chung về hoạt động phân tích tài chính tại công ty
2.2.1.1. Quy trình phân tích
2.2.1.2. Thông tin sử dụng trong hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP
2.2.1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP
2.2.2. Nội dung hoạt động phân tích tình hình tài chính
2.2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.2.4. Phân tích bảng thuyết minh báo cáo tài chính
2.2.2.5. Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.2.2.6. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.2.7. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.3. Phân tích đòn bẩy
2.2.3.1. Đòn bẩy hoạt động
2.2.3.2. Đòn bẩy tài chính
2.2.3.3. Đòn bẩy tổng hợp
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ PITP
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PITP
3.1. Mục tiêu phân tích tình hình tài chính
3.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP trong thời gian tới
3.3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP
3.3.1. Hoàn thiện hoạt động phân tích
3.3.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích
3.3.3. Hoàn thiện nội dung phân tích
3.3.3.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
3.3.3.2. Phân tích điểm hòa vốn
3.3.3.3. So sánh với một số chỉ tiêu trung bình ngành
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan