[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp giá bình quân:
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IDO TOÀN CẦU
2.1. Khái quát chung về Công ty CP IDO Toàn cầu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP IDO Toàn cầu
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu
2.2.1. Tổ chức chức từ kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu
2.2.2. Tổ chức sổ chi tiết kế toán bán hàng
2.2.3. Tổ chức sổ kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ BÁN HÀNG NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IDO TOÀN CẦU
3.1. Đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần IDO Toàn cầu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan