[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Inchigroup

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Inchigroup
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp giá giả định
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN INCHIGROUP
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần INCHIGROUP.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần INCHIGROUP
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần INCHIGROUP.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần INCHIGROUP.
2.2.1. Tổ chức chứng từ bán hàng.
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Tổ chức chứng từ kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty cổ phần INCHIGROUP.
2.2.4. Tổ chức sổ chi tiết chi phí quản lý kinh doanh.
2.2.5. Tổ chức kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần INCHIGROUP.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN INCHIGROUP
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần INCHIGROUP.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần INCHIGROUP.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan