[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Khái niệm bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.1.1. Doanh thu bán hàng
1.1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.3. Doanh thu thuần
1.1.4. Giá vốn hàng bán
1.1.5. Chi phí bán hàng
1.1.6. Chi phí quản lí doanh nghiệp
1.1.7. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Xác định giá vốn hàng bán
1.3.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp giá bình quân gia quyền
1.3.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.4. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.4.3.1. Kế toán tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ cho kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA.
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia.
2.1.1.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí của Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
2.2.4. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Nông sản Phú Gia
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Nông sản Phú Gia
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan