[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Stonimex

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Stonimex
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Các khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu.
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN STONIMEX
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Stonimex
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu đạt được của Công ty Cổ phần Stonimex
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí
2.1.3. Tổ chức kế toán tại công ty Cổ phần Stonimex
2.1.4. Các chính sách kế toán doanh nghiệp áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Stonimex
2.2.1. Tổ chức chứng từ bán hàng tại công ty Cổ phần Stonimex
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán bán hàng
2.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN STONIMEX
3.1. Đánh gia chung về công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Stonimex
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Stonimex
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan