[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thái Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thái Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại.
1.1.1. Các khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.5. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán và thời điểm xác định doanh thu
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3. Hình thức sổ kế toán
1.3.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LINH
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Thái Linh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lí
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thái Linh
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Kế toán bán hàng
2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LINH
3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thái Linh
3.2.1. Kết quả đạt được
3.2.2. Những tồn tại
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thái Linh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan